01/02/2567

บลจ.กสิกรไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากองภาษี

ขอรับหนังสือรับรองการซื้อผ่านช่องทางดิจิตอล

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนได้ขอรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุน RMF/SSF/ThaiESG กสิกรไทยในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงสำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2566 โดยผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดหรือขอรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุน RMF/SSF/ThaiESG กสิกรไทย ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.kasikornasset.com และแอปพลิเคชัน   K-My Funds นอกจากนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund Reports ทาง บลจ.กสิกรไทย จะจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน RMF/SSF/ThaiESG กสิกรไทย ให้ทาง E-mail

 

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ บลจ.กสิกรไทย ก่อนการดาวน์โหลด/ขอรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุน RMF/SSF/ThaiESG กสิ​กรไทย อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย จะไม่มีการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ka.customer@kasikornasset.com


ประเภท