2/27/2024

Alliance on Sustainability​

​​​​​​​​image.png​​​​​​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) ประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนกับลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาที่จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามหลักมาตรฐานสากล เสริมความแข็งแกร่งให้ KAsset ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย และผลักดันอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยเติบโตทัดเทียมทั่วโลก​​ 

ทั้งนี้ KAsset ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์จนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุน และเป็นบลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 

อีกทั้ง กองทุน ESG ของ KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดยในปัจจุบัน KAsset มีกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น SRI Fund จำนวน 6 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของทั้งอุตสาหกรรม (ที่มา: สำนักงาน กลต. ณ 31 ม.ค. 67) 

อนึ่ง ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาและเติบโต ของทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ KAsset ในการมุ่งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้รองรับและสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ดังนั้น ความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหาร รวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก 
 KAsset จับมือ Lombard Odier ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษา ที่จะมาร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Investment) ตามหลักมาตรฐานสากล  ......อ่านต่อ

  เกี่ยวกับ Lombard Odier​​​ 

Lombard Odier คือผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไพรเวทแบงก์โดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Boutique Private Bank ที่เริ่มให้บริการไพรเวทแบงก์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1796 ในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทั้งนี้ Lombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 345 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชันการลงทุน 
ศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Lombard Odier ได้ที่ www.lombardodier.comอนึ่ง Lombard Odier​ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ดังนั้น ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ระหว่าง KAsset และ Lombard Odier จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ KAsset ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 

และเป็นอีกแรงผลักดันให้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในประเทศขับเคลื่อนตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในระยะยาว 
image (1).png

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com​

​​​​​
No
2/27/2024
0