K-SGM
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9462 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02890.2914 %
ราคาขาย
10.0209 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.9462 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,569,793,148.37 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
40,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KSGMASF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น  REITs  และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
    • K PLUS 
    • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

    • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​

     • ทีมบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้าบุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย​​
     • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​
ไม่เกิน 1.0700% ต่อ​ปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SGM -0.21% -0.69% -0.59% -3.66% -3.80% -2.08% N/A -0.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.24% 1.70% 0.58% 5.43% 5.59% 5.54% N/A 3.84%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2566 9.9462 +0.0289|0.2914 % 10.0209 9.9462 1,569,793,148.37
25/05/2566 9.9173 -0.0047|0.0474 % 9.9918 9.9173 1,568,823,298.68
24/05/2566 9.9220 -0.0231|0.2323 % 9.9965 9.9220 1,594,628,865.44
23/05/2566 9.9451 -0.0087|0.0874 % 10.0198 9.9451 1,612,813,794.22
22/05/2566 9.9538 -0.0032|0.0321 % 10.0286 9.9538 1,679,218,151.57
19/05/2566 9.9570 -0.0008|0.0080 % 10.0318 9.9570 1,684,768,258.87
17/05/2566 9.9578 +0.0087|0.0874 % 10.0326 9.9578 1,684,900,021.10
16/05/2566 9.9491 0.0000|0.0000 % 10.0238 9.9491 1,683,453,579.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/15/2021 K-SGM