K-STAR-SSF
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

35.3489 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.20710.5825 %
ราคาขาย
35.3490 บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
37,206,874.64 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTASSF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ​กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)​
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการซื้อขายหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากกำไรส่วนเกินทุน(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-STAR-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50%
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : 1.50%
(ปัจจุบันยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-SSF 5.64% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.24% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.24%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/08/2563 35.3489 -0.2071|0.5825 % 35.3490 N/A 37,206,874.64
06/08/2563 35.5560 -0.1221|0.3422 % 35.5561 N/A 37,131,611.63
05/08/2563 35.6781 +0.2342|0.6608 % 35.6782 N/A 36,919,157.57
04/08/2563 35.4439 +0.2256|0.6406 % 35.4440 N/A 36,272,802.10
03/08/2563 35.2183 -0.1438|0.4067 % 35.2184 N/A 35,052,148.45
31/07/2563 35.3621 +0.3975|1.1369 % 35.3622 N/A 33,329,073.65
30/07/2563 34.9646 -0.5428|1.5287 % 34.9647 N/A 32,434,961.92
29/07/2563 35.5074 0.0000|0.0000 % 35.5075 N/A 32,176,853.76

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา