1/24/2023


ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน KVIETNAMRMF) โดยเปลี่ยนประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการและมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุนและไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน KVIETNAMRMF เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ลักษณะสำคัญของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนหลัก​กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM)
วันที่จดทะเบียนกองทุน25 ตุลาคม 2561
ประเภทกองทุนกองทุนรวมตราสารทุน
สกุลเงินบาท (THB)
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษัทจัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ตัวชี้วัดดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Websitehttps://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-VIETNAM.aspx

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

​ตารางการแก้ไขโครงการกองทุน KVIETNAMRMF​


Yes
1/24/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market