4/9/2024

เป้าหมาย Net Zero ไทย ไม่ไกลเกินเอื้อม เตรียมเสนอร่างฯ กลางปีนี้

เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในกลางปี 2024 เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมาย Net zero ภายในปี 2065


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร่าง พ.ร.บ. ฯ) หรือ Climate Change Act​

โดยร่าง พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าว จะเป็นกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนให้การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบภาษีคาร์บอน คาร์บอนเครดิต เป็นต้น


เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065"


ซึ่งได้เปิดให้รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2024 ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกลางปี 2024


sustainability_update.jpg


ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น ได้แก่ พลังงาน ขนส่ง ซีเมนต์ เหล็ก อะลูมิเนียม ปุ๋ย คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับ ร่าง พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและระบบภาษีคาร์บอนที่จะบังคับใช้ในอนาคต

อย่างไรก็ดีคาดว่า ร่าง พ.ร.บ. ฯ จะยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายในปีนี้ เนื่องจากยังขาดรายละเอียดในหลายส่วนโดยเฉพาะระบบซื้อขายสิทธิและภาษีคาร์บอนที่จะกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรง

 

ข้อมูลอ้างอิง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2024

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ได้เวลาลงทุนด้าน Climate Change >> Click
โลกร้อนหลบไป "โลกเดือด" กำลังเข้ามาแทน!! >> Click

เริ่มต้น DCA ง่ายๆ ฉบับมือใหม่ อยากลงทุน >> Click

Yes
4/9/2024
none