K-CBOND-Z
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.4262 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00220.0119 %
ราคาขาย
18.4263 บาท
ราคารับซื้อคืน
18.4262 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,652,388,718.35 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2542
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker


Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-CBOND-Z เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​บลจ. กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 0.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CBOND-Z 0.40% 0.32% 0.89% 1.66% N/A N/A N/A 1.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.07% 0.20% 0.48% 1.07% N/A N/A N/A 0.48%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/05/2566 18.4262 +0.0022|0.0119 % 18.4263 18.4262 2,652,388,718.35
25/05/2566 18.4240 -0.0083|0.0450 % 18.4241 18.4240 2,652,066,073.22
24/05/2566 18.4323 -0.0005|0.0027 % 18.4324 18.4323 2,653,263,515.87
23/05/2566 18.4328 -0.0065|0.0353 % 18.4329 18.4328 2,652,955,250.15
22/05/2566 18.4393 +0.0026|0.0141 % 18.4394 18.4393 2,653,880,800.01
19/05/2566 18.4367 -0.0029|0.0157 % 18.4368 18.4367 2,653,508,704.37
18/05/2566 18.4396 +0.0037|0.0201 % 18.4397 18.4396 2,653,922,927.76
17/05/2566 18.4359 0.0000|0.0000 % 18.4360 18.4359 2,653,402,650.98

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา