K-PROPI-A(D)
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.3247 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03790.4574 %
ราคาขาย
8.4080 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.3247 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,202,897,416.10 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,999 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KPRPSCT:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์ที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
3. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ
​4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
•  กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

** กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 **​​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 13.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
​ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน​
T+5 วันทำกา​​
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย​​
    • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม​ (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3​.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-PROPI-A(D) -4.33% -2.77% -3.72% -3.24% -4.62% -0.97% N/A 2.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.12% -2.64% -5.67% -4.75% -0.67% 0.52% N/A 3.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/11/2566 8.3247 +0.0379|0.4574 % 8.4080 8.3247 13,202,897,416.10
28/11/2566 8.2868 -0.0687|0.8222 % 8.3698 8.2868 13,142,956,775.04
27/11/2566 8.3555 -0.0017|0.0203 % 8.4392 8.3555 13,268,150,468.86
24/11/2566 8.3572 -0.0408|0.4858 % 8.4409 8.3572 13,284,618,537.93
23/11/2566 8.3980 +0.0273|0.3261 % 8.4821 8.3980 13,352,257,496.78
22/11/2566 8.3707 -0.0442|0.5253 % 8.4545 8.3707 13,314,435,555.20
21/11/2566 8.4149 -0.0011|0.0131 % 8.4992 8.4149 13,382,312,827.37
20/11/2566 8.4160 0.0000|0.0000 % 8.5003 8.4160 13,391,803,189.15

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
13 31/08/2566 14/09/2566 0.0700
12 31/08/2564 14/09/2564 0.2000
11 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
10 02/09/2562 13/09/2562 0.5800
9 31/05/2562 14/06/2562 0.4600

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา