K-WPSPEEDUP
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3918 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04700.5030 %
ราคาขาย
9.4389 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.3918 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,980,019,419.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 สิงหาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker
WPSPDUP:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน
• กลุ่ม Aggressive Allocation​​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
 ลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 ​อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-WPSPEEDUP 8.15% 3.19% 9.30% 8.84% N/A N/A N/A -2.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.51% 3.86% 9.25% 13.13% N/A N/A N/A 1.94%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/06/2567 9.3918 +0.0470|0.5030 % 9.4389 9.3918 6,980,019,419.22
17/06/2567 9.3448 -0.0031|0.0332 % 9.3916 9.3448 6,903,289,281.26
14/06/2567 9.3479 -0.0115|0.1229 % 9.3947 9.3479 7,053,373,566.84
13/06/2567 9.3594 -0.0249|0.2653 % 9.4063 9.3594 6,948,384,397.82
12/06/2567 9.3843 +0.0920|0.9901 % 9.4313 9.3843 6,948,375,477.59
11/06/2567 9.2923 -0.0235|0.2523 % 9.3389 9.2923 6,799,886,739.21
10/06/2567 9.3158 +0.0288|0.3101 % 9.3625 9.3158 6,741,026,834.08
07/06/2567 9.2870 0.0000|0.0000 % 9.3335 9.2870 6,624,670,467.76

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา