K-JP-A(D)
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4233 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10130.8947 %
ราคาขาย
11.5948 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.4233 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,745,354,579.34 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KJAPEQA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
SCHJPEA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc​ (JPY)​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
    หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JP-A(D) 9.72% 1.09% 9.55% 15.66% 7.01% 9.36% N/A 6.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 18.69% 4.64% 18.69% 32.85% 14.40% 14.72% N/A 10.48%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/05/2567 11.4233 +0.1013|0.8947 % 11.5948 11.4233 1,745,354,579.34
24/05/2567 11.3220 -0.0669|0.5874 % 11.4919 11.3220 1,839,017,993.55
23/05/2567 11.3889 +0.0204|0.1794 % 11.5598 11.3889 1,847,299,339.19
21/05/2567 11.3685 -0.0537|0.4701 % 11.5391 11.3685 1,850,637,177.50
20/05/2567 11.4222 +0.0744|0.6556 % 11.5936 11.4222 1,861,242,295.57
17/05/2567 11.3478 +0.0191|0.1686 % 11.5181 11.3478 1,849,006,436.83
16/05/2567 11.3287 -0.0142|0.1252 % 11.4987 11.3287 1,840,856,781.14
15/05/2567 11.3429 0.0000|0.0000 % 11.5131 11.3429 1,845,818,031.96

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 02/04/2567 17/04/2567 0.2000
18 04/01/2567 12/01/2567 0.2000
17 02/10/2566 12/10/2566 0.2000
16 30/06/2566 14/07/2566 0.2000
15 31/03/2566 12/04/2566 0.4000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา