เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน Thai ESG ​​

ลงทุนให้ถูกต้องตามสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน​


​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน Thai ESG​
​​​
ระยะเวลาลงทุนถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับจากวันที่ซื้อ
ความต่อเนื่องในการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น(ระยะเวลาที่ใช้ลดหย่อน ภายในปี 2566-2575)
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่กำหนด​​
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 100,000 บาท​​
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 8 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน)
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน
  1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
  2. กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย exit fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย​
คู่มือการลงทุน Thai ESG​

​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF​

ลงทุนให้ถูกต้องตามสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน​


​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF
​​​
ระยะเวลาลงทุนถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
ความต่อเนื่องในการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น(ระยะเวลาที่ใช้ลดหย่อน ภายในปี 2563-2567)
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่กำหนด​​
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 10 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน)​
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน
  1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
  2. กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย exit fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย​​​
คู่มือการลงทุน SSF​

​​