เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน LTF​

ตั้งแต่​ปี 2563 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้​​


​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน LTF​​​
ระยะเวลาลงทุนถือครอง 7 ปีปฏิทิน เช่น หน่วยลงทุนที่ซื้อทั้งหมดในปี 2559 ขายคืนได้ตั้งแต่ต้นปี 2565
ความต่อเนื่องในการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่กำหนด​​
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ยกเว้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน
  1. คืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.5% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
  2. ​กำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน1.5%
คู่มือการลงทุน LTF​