​​​​

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF (พิเศษ)​

กองทุน SSF แบบพิเศษ กำหนดให้ลงทุนระหว่าง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 (ตามมาตรการส่งเสริมตลาดทุนของรัฐบาล)


​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF (พิเศษ​)
​​​
ระยะเวลาลงทุนถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
ความต่อเนื่องในการลงทุน​ลงทุนระหว่าง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี 2563
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงิน SSF ปกติ)
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 10 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน)
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน
  1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี​
  2. กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย exit fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย​​
คู่มือการลงทุน SSF​