K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.3509 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02760.6384 %
ราคาขาย
4.4163 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.3509 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,975,095,316.58 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
KCHINAA​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1​​ บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(A) -4.08% -7.91% -17.01% -28.59% N/A N/A N/A -27.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.64% -5.45% -10.79% -16.80% N/A N/A N/A -19.91%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/02/2567 4.3509 +0.0276|0.6384 % 4.4163 4.3509 3,975,095,316.58
28/02/2567 4.3233 -0.0887|2.0104 % 4.3883 4.3233 3,944,254,510.00
27/02/2567 4.4120 +0.0105|0.2386 % 4.4783 4.4120 3,991,836,888.91
23/02/2567 4.4015 +0.0209|0.4771 % 4.4676 4.4015 3,969,567,524.78
22/02/2567 4.3806 +0.0535|1.2364 % 4.4464 4.3806 3,944,913,397.92
21/02/2567 4.3271 +0.0658|1.5441 % 4.3921 4.3271 3,899,414,572.79
20/02/2567 4.2613 -0.0263|0.6134 % 4.3253 4.2613 3,836,673,700.99
16/02/2567 4.2876 0.0000|0.0000 % 4.3520 4.2876 3,871,807,160.22

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล