K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.9560 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00280.0565 %
ราคาขาย
5.0304 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.9560 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,530,730,141.38 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
KCHINAA​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1​​ บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(A) -20.51% -8.42% -16.38% -15.19% N/A N/A N/A -27.93%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -10.17% -4.43% -9.16% -4.35% N/A N/A N/A -20.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/09/2566 4.9560 +0.0028|0.0565 % 5.0304 4.9560 4,530,730,141.38
26/09/2566 4.9532 -0.0389|0.7792 % 5.0276 4.9532 4,526,341,673.62
25/09/2566 4.9921 -0.0728|1.4373 % 5.0671 4.9921 4,577,133,012.97
22/09/2566 5.0649 +0.1471|2.9912 % 5.1410 5.0649 4,639,918,294.15
21/09/2566 4.9178 -0.0940|1.8756 % 4.9917 4.9178 4,510,145,242.00
20/09/2566 5.0118 -0.0530|1.0464 % 5.0871 5.0118 4,547,573,110.77
19/09/2566 5.0648 -0.0036|0.0710 % 5.1409 5.0648 4,592,123,183.47
18/09/2566 5.0684 0.0000|0.0000 % 5.1445 5.0684 4,593,357,565.19

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล