K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.7924 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.29905.4429 %
ราคาขาย
5.8794 บาท
ราคารับซื้อคืน
5.7924 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,722,060,971.98 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
KCHINAA​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(A) -35.43% -15.58% -13.78% -39.22% N/A N/A N/A -35.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -28.79% -15.56% -12.69% -33.44% N/A N/A N/A -29.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/11/2565 5.7924 +0.2990|5.4429 % 5.8794 5.7924 3,722,060,971.98
28/11/2565 5.4934 -0.0433|0.7821 % 5.5759 5.4934 3,530,256,088.65
25/11/2565 5.5367 -0.0632|1.1286 % 5.6199 5.5367 3,545,070,883.42
23/11/2565 5.5999 +0.0260|0.4665 % 5.6840 5.5999 3,576,385,138.92
22/11/2565 5.5739 -0.1284|2.2517 % 5.6576 5.5739 3,554,073,310.31
21/11/2565 5.7023 -0.1059|1.8233 % 5.7879 5.7023 3,628,616,060.97
18/11/2565 5.8082 +0.0345|0.5975 % 5.8954 5.8082 3,695,069,376.66
17/11/2565 5.7737 0.0000|0.0000 % 5.8604 5.7737 3,664,484,884.67

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล