กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 9ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

กองทุนทางเลือก

สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติมจากตราสารหนี้ หุ้น และหุ้นกู้

กองทุนทั้งหมด

เพื่อการลงทุนที่ง่ายและสะดวกขึ้น
เราแบ่งกองทุนออกเป็น

“กองทุนรวมตามเป้าหมายการลงทุน”
และ “กองทุนตามสินทรัพย์ที่ลงทุน”

Fund Navigator

Click! เพื่อเลือกเป้าหมายการลงทุน

กองทุนรวมตามเป้าหมายการลงทุน

ผู้ลงทุนต่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน เราจึงจัดกลุ่มกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง

LIQUIDITY STABILITY INCOME GROWTH OPPORTUNITY

ลงทุนสั้นๆ เสี่ยงน้อยๆ กับกองทุนสภาพคล่องสูง
ลงทุนยาวขึ้น กับกองทุนตราสารหนี้อายุมากกว่า 1 ปี
ลงทุนแบบผันผวนต่ำในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กองทุนสม่ำเสมอ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เงินลงทุนในระยะยาว ยอมขาดทุนได้ในระยะสั้น
ลงทุนเพื่อจับจังหวะตามภาวะตลาด

Fund Navigator

Click! เพื่อเลือกเป้าหมายการลงทุน

กองทุนรวมตามเป้าหมายการลงทุน

ผู้ลงทุนต่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน เราจึงจัดกลุ่มกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง

LIQUIDITY STABILITY INCOME GROWTH OPPORTUNITY

ลงทุนสั้นๆ เสี่ยงน้อยๆ กับกองทุนสภาพคล่องสูง
ลงทุนยาวขึ้น กับกองทุนตราสารหนี้อายุมากกว่า 1 ปี
ลงทุนแบบผันผวนต่ำในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กองทุนสม่ำเสมอ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เงินลงทุนในระยะยาว ยอมขาดทุนได้ในระยะสั้น
ลงทุนเพื่อจับจังหวะตามภาวะตลาด

Fund Navigator

Click! เพื่อเลือกเป้าหมายการลงทุน

กองทุนรวมตามเป้าหมายการลงทุน

ผู้ลงทุนต่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน เราจึงจัดกลุ่มกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง

LIQUIDITY STABILITY INCOME GROWTH OPPORTUNITY

ลงทุนสั้นๆ เสี่ยงน้อยๆ กับกองทุนสภาพคล่องสูง
ลงทุนยาวขึ้น กับกองทุนตราสารหนี้อายุมากกว่า 1 ปี
ลงทุนแบบผันผวนต่ำในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กองทุนสม่ำเสมอ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เงินลงทุนในระยะยาว ยอมขาดทุนได้ในระยะสั้น
ลงทุนเพื่อจับจังหวะตามภาวะตลาด

4 ขั้นตอนง่ายๆ จำลองพอร์ตการลงทุน

เลือกทำ

แบบสอบถามหรือ พอร์ตการลงทุน

ดูสัดส่วน

สินทรัพย์และกองทุนแนะนำ

ปรับพอร์ต

ทดลองปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน

เปรียบเทียบ

ผลตอบแทนการลงทุนได้จากกราฟ

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988