K-EUX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป


ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.9478 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06940.5389 %
ราคาขาย
12.9673 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.9284 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
244,810,568.98 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KEUEQIF:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
SX5EEX:GR
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares EURO STO​​XX 50 UCITS ETF (DE) (EUR)​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น XETRA ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ Eurozone หรือดัชนี EURO STOXX 50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUX 25.43% 4.69% 9.20% 21.27% 8.17% N/A N/A 7.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 26.13% 5.28% 9.34% 21.34% 7.97% N/A N/A 7.74%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/12/2562 12.9478 +0.0694|0.5389 % 12.9673 12.9284 244,810,568.98
11/12/2562 12.8784 +0.0538|0.4195 % 12.8978 12.8591 243,791,457.35
09/12/2562 12.8246 -0.0803|0.6222 % 12.8439 12.8054 242,121,856.43
06/12/2562 12.9049 +0.1167|0.9126 % 12.9244 12.8855 242,342,874.71
04/12/2562 12.7882 +0.1730|1.3714 % 12.8075 12.7690 239,821,102.32
03/12/2562 12.6152 -0.0331|0.2617 % 12.6342 12.5963 234,978,857.90
02/12/2562 12.6483 -0.3045|2.3508 % 12.6674 12.6293 199,190,898.07
29/11/2562 12.9528 0.0000|0.0000 % 12.9723 12.9334 203,850,434.75

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา