K-EUX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.7640 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.16831.0563 %
ราคาขาย
15.7799 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.7404 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,124,335,850.13 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KEUEQIF:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
SX5EEX:GY​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares EURO STO​​XX 50 UCITS ETF (DE) (EUR)​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น XETRA ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ Eurozone หรือดัชนี EURO STOXX 50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUX 8.81% -7.21% -3.67% 23.21% 11.42% 6.42% N/A 6.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.06% -6.89% -3.51% 25.08% 11.76% 7.12% N/A 7.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/10/2566 15.7640 -0.1683|1.0563 % 15.7799 15.7404 1,124,335,850.13
02/10/2566 15.9323 -0.1338|0.8328 % 15.9483 15.9084 1,135,901,998.37
29/09/2566 16.0661 +0.0427|0.2665 % 16.0823 16.0420 1,143,720,260.67
28/09/2566 16.0234 +0.1339|0.8427 % 16.0395 15.9994 1,136,829,741.42
27/09/2566 15.8895 -0.0102|0.0642 % 15.9055 15.8657 1,127,166,304.60
26/09/2566 15.8997 -0.1517|0.9451 % 15.9157 15.8759 1,126,366,937.91
25/09/2566 16.0514 -0.1625|1.0022 % 16.0676 16.0273 1,132,413,684.33
22/09/2566 16.2139 0.0000|0.0000 % 16.2302 16.1896 1,141,484,711.17

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา