K-EUX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8298 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.07730.6492 %
ราคาขาย
11.8476 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.8121 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
568,306,405.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KEUEQIF:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
SX5EEX:GR
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares EURO STO​​XX 50 UCITS ETF (DE) (EUR)​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น XETRA ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ Eurozone หรือดัชนี EURO STOXX 50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUX -10.29% 2.68% 34.36% -3.82% 0.68% N/A N/A 3.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -7.12% 3.81% 35.40% -0.52% 1.08% N/A N/A 4.89%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2563 11.8298 -0.0773|0.6492 % 11.8476 11.8121 568,306,405.22
16/09/2563 11.9071 +0.0091|0.0765 % 11.9251 11.8892 567,707,107.15
15/09/2563 11.8980 +0.0599|0.5060 % 11.9159 11.8802 563,837,424.13
14/09/2563 11.8381 +0.0073|0.0617 % 11.8560 11.8203 558,480,304.25
11/09/2563 11.8308 +0.0118|0.0998 % 11.8486 11.8131 555,325,564.75
10/09/2563 11.8190 -0.0510|0.4297 % 11.8368 11.8013 562,353,975.14
09/09/2563 11.8700 +0.2301|1.9768 % 11.8879 11.8522 560,523,594.47
08/09/2563 11.6399 0.0000|0.0000 % 11.6575 11.6224 537,206,448.26

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา