K-GLOBE
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.4212 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06570.7863 %
ราคาขาย
8.5476 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.4212 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,539,092,264.69 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี​​


Bloomberg Ticker
KGLBEQT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
​ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้  
​• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ (Country Funds)  ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Equity Funds)   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLOBE ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
• เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ใช้นโยบายเชิงรับ (Passive   management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI โดยที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและกลางของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมีรายละเอียดการลงทุนตามหัวข้อ สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8426% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLOBE -3.90% -2.50% -2.29% 1.45% 1.24% 2.15% 5.75% 2.88%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.24% -2.10% -1.90% 2.80% 2.63% 3.77% 8.17% 4.08%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/05/2563 8.4212 +0.0657|0.7863 % 8.5476 8.4212 1,539,092,264.69
26/05/2563 8.3555 +0.1238|1.5039 % 8.4809 8.3555 1,527,068,065.60
22/05/2563 8.2317 -0.0170|0.2061 % 8.3553 8.2317 1,504,449,222.13
21/05/2563 8.2487 -0.0749|0.8999 % 8.3725 8.2487 1,507,593,937.29
20/05/2563 8.3236 +0.0851|1.0330 % 8.4486 8.3236 1,521,335,502.27
19/05/2563 8.2385 -0.0704|0.8473 % 8.3622 8.2385 1,505,760,846.63
18/05/2563 8.3089 +0.2152|2.6589 % 8.4336 8.3089 1,518,534,485.59
15/05/2563 8.0937 0.0000|0.0000 % 8.2152 8.0937 1,479,089,314.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/06/2558 12/06/2558 0.2000
10 01/12/2557 12/12/2557 0.2500
9 02/06/2557 13/06/2557 0.3500
8 02/12/2556 13/12/2556 0.3400
7 31/05/2556 14/06/2556 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา