K-GLOBE
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.0325 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02570.2853 %
ราคาขาย
9.1681 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.0325 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,224,174,438.05 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี​​


Bloomberg Ticker
KGLBEQT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
​ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้  
​• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ (Country Funds)  ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Equity Funds)   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLOBE ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
• เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ใช้นโยบายเชิงรับ (Passive   management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI โดยที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและกลางของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมีรายละเอียดการลงทุนตามหัวข้อ สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8426% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLOBE 3.08% 6.78% 23.77% 9.23% 3.17% 4.69% 5.82% 3.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.47% 8.55% 28.02% 10.94% 4.48% 6.65% 8.53% 4.55%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/09/2563 9.0325 +0.0257|0.2853 % 9.1681 9.0325 1,224,174,438.05
23/09/2563 9.0068 -0.1237|1.3548 % 9.1420 9.0068 1,250,333,821.41
22/09/2563 9.1305 +0.0846|0.9352 % 9.2676 9.1305 1,299,027,812.43
21/09/2563 9.0459 -0.0791|0.8668 % 9.1817 9.0459 1,440,531,682.71
18/09/2563 9.1250 -0.0972|1.0540 % 9.2620 9.1250 1,551,554,007.84
17/09/2563 9.2222 -0.0559|0.6025 % 9.3606 9.2222 1,568,075,010.44
16/09/2563 9.2781 -0.0494|0.5296 % 9.4174 9.2781 1,577,480,936.17
15/09/2563 9.3275 0.0000|0.0000 % 9.4675 9.3275 1,585,865,863.71

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/06/2558 12/06/2558 0.2000
10 01/12/2557 12/12/2557 0.2500
9 02/06/2557 13/06/2557 0.3500
8 02/12/2556 13/12/2556 0.3400
7 31/05/2556 14/06/2556 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา