K-SGM
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท


ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.2746 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00520.0461 %
ราคาขาย
11.3593 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.2746 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,408,422,657.78 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
40,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KSGMASF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น  REITs  และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
  ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย​
  K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS (เฉพาะซื้อเพิ่ม และ ขายคืน​)
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​
ไม่เกิน 1.0700% ต่อ​ปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SGM -1.69% 0.68% 2.24% -1.25% 0.95% N/A N/A 2.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/09/2563 11.2746 +0.0052|0.0461 % 11.3593 11.2746 9,408,422,657.78
24/09/2563 11.2694 -0.0132|0.1170 % 11.3540 11.2694 9,404,093,016.27
23/09/2563 11.2826 -0.0011|0.0097 % 11.3673 11.2826 9,415,230,562.65
22/09/2563 11.2837 -0.0033|0.0292 % 11.3684 11.2837 9,470,096,609.92
21/09/2563 11.2870 -0.0108|0.0956 % 11.3718 11.2870 9,483,611,617.06
18/09/2563 11.2978 -0.0041|0.0363 % 11.3826 11.2978 9,492,570,212.87
17/09/2563 11.3019 -0.0105|0.0928 % 11.3868 11.3019 9,494,995,764.25
16/09/2563 11.3124 0.0000|0.0000 % 11.3973 11.3124 9,503,751,839.43

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา