K-SGM
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท


ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3398 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04450.4322 %
ราคาขาย
10.4174 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3398 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
629,114,821.03 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
40,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KSGMASF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น  REITs  และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
    • K PLUS 
    • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​
    • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
     • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​
ไม่เกิน 1.0700% ต่อ​ปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SGM 2.42% 1.36% 3.98% 3.68% -2.85% -1.45% N/A 0.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.61% 1.01% 4.70% 6.44% 4.88% 6.32% N/A 4.22%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/06/2567 10.3398 +0.0445|0.4322 % 10.4174 10.3398 629,114,821.03
11/06/2567 10.2953 -0.0076|0.0738 % 10.3726 10.2953 626,408,387.78
07/06/2567 10.3029 -0.0483|0.4666 % 10.3803 10.3029 626,867,385.96
06/06/2567 10.3512 +0.0196|0.1897 % 10.4289 10.3512 629,808,531.97
05/06/2567 10.3316 +0.0260|0.2523 % 10.4092 10.3316 628,614,347.79
04/06/2567 10.3056 +0.0240|0.2334 % 10.3830 10.3056 627,033,209.69
31/05/2567 10.2816 -0.0087|0.0845 % 10.3588 10.2816 625,575,547.22
30/05/2567 10.2903 0.0000|0.0000 % 10.3676 10.2903 626,102,977.37

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/15/2021 K-SGM