K-SGM
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท


ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1538 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00420.0377 %
ราคาขาย
11.2376 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.1538 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,984,437,690.58 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
40,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KSGMASF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น  REITs  และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
  ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย​
  K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS (เฉพาะซื้อเพิ่ม และ ขายคืน​)
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​
ไม่เกิน 1.0700% ต่อ​ปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SGM -2.74% -3.97% -2.25% 1.67% 1.36% N/A N/A 2.44%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/05/2563 11.1538 +0.0042|0.0377 % 11.2376 11.1538 9,984,437,690.58
22/05/2563 11.1496 -0.0041|0.0368 % 11.2333 11.1496 9,877,111,045.78
20/05/2563 11.1537 +0.0127|0.1140 % 11.2375 11.1537 9,831,466,138.81
19/05/2563 11.1410 +0.0043|0.0386 % 11.2247 11.1410 9,797,766,373.99
18/05/2563 11.1367 +0.0073|0.0656 % 11.2203 11.1367 9,792,193,233.74
15/05/2563 11.1294 -0.0040|0.0359 % 11.2130 11.1294 9,784,780,576.72
14/05/2563 11.1334 +0.0028|0.0252 % 11.2170 11.1334 9,777,513,179.56
13/05/2563 11.1306 0.0000|0.0000 % 11.2142 11.1306 9,755,050,010.62

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา