K-EUROPE
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8616 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03120.2637 %
ราคาขาย
12.0396 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.8616 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,108,893,847.91 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 สิงหาคม 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUROPE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
RCMEGAT:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุ​​​นที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า (Participation Certificate) ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่า 75% โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth Stock)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUROPE -3.58% 0.57% 12.80% 16.65% 7.00% 5.48% N/A 8.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.40% 2.76% 12.10% 19.19% 8.77% 5.75% N/A 8.66%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/02/2563 11.8616 +0.0312|0.2637 % 12.0396 11.8616 3,108,893,847.91
26/02/2563 11.8304 -0.4030|3.2943 % 12.0080 11.8304 3,206,624,583.71
25/02/2563 12.2334 -0.1329|1.0747 % 12.4170 12.2334 3,368,042,729.73
24/02/2563 12.3663 -0.4856|3.7784 % 12.5519 12.3663 3,449,575,862.41
21/02/2563 12.8519 -0.1030|0.7951 % 13.0448 12.8519 3,590,643,271.45
20/02/2563 12.9549 +0.0346|0.2678 % 13.1493 12.9549 3,656,479,535.65
19/02/2563 12.9203 +0.1102|0.8603 % 13.1142 12.9203 3,657,114,909.87
18/02/2563 12.8101 0.0000|0.0000 % 13.0024 12.8101 3,658,059,315.90

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 31/01/2563 14/02/2563 0.2000
18 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
17 31/07/2562 14/08/2562 0.2000
16 30/04/2562 14/05/2562 0.3500
15 31/10/2561 14/11/2561 0.2000