K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3470 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00120.0116 %
ราคาขาย
10.3574 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3315 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,438,737,680.61 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน​
• ลงทุนในกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน A-shares เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี FTSE China A50​
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน A-shares
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX 4.95% 0.42% -6.28% -11.25% -15.66% -1.27% N/A 0.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.80% 0.36% -3.87% -10.11% -12.56% 1.47% N/A 4.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/02/2567 10.3470 +0.0012|0.0116 % 10.3574 10.3315 2,438,737,680.61
22/02/2567 10.3458 +0.0895|0.8726 % 10.3562 10.3303 2,435,535,599.72
21/02/2567 10.2563 +0.1983|1.9716 % 10.2667 10.2409 2,367,338,453.93
20/02/2567 10.0580 +0.1212|1.2197 % 10.0682 10.0429 2,348,220,468.22
08/02/2567 9.9368 +0.0154|0.1552 % 9.9468 9.9219 2,313,545,579.02
07/02/2567 9.9214 +0.0342|0.3459 % 9.9314 9.9065 2,295,782,110.82
06/02/2567 9.8872 +0.3033|3.1647 % 9.8972 9.8724 2,277,768,923.80
05/02/2567 9.5839 0.0000|0.0000 % 9.5936 9.5695 2,201,190,197.38

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล