ข้อมูลกองทุนต่างๆ

ซื้อกองทุน LTF และ RMF แล้วจะได้รับหนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเมื่อไหร่ ?

บริษัทจะสรุปยอดซื้อกองทุน LTF และ RMF ทั้งปี และออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนจัดส่งให้ช่วงต้นปีถัดไปผ่านทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mail (สำหรับผู้สมัครบริการ K-Mutual Fund Reports)