Digital Service

K-Cyber Invest

ใครสามารถสมัครใช้บริการได้บ้าง ?

ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนของบลจ.กสิกรไทย หรือซื้อกองทุนกสิกรไทยผ่านตัวแทนจำหน่าย

สามารถทำธุรกรรมกองทุนใดบ้าง ?

ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เปิดบัญชีกองทุนใหม่ ตั้งแผนการลงทุนล่วงหน้า

สามารถยกเลิกรายการได้ไหม ?

ยกเลิกรายการได้ก่อนเวลารับคำสั่งซื้อขายกองทุน (Cut off time) ของกองทุนนั้นๆ ยกเว้นรายการตัดบัตรเครดิต ดูเวลารับคำสั่งซื้อขายกองทุนได้เพิ่มเติม

ตัดเงินเพื่อซื้อกองทุนเมื่อใด ?

หลังจากเวลา Cut off time ของกองทุนนั้นๆ

ชำระค่าซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตได้ไหม ?

ได้เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยและต้องเป็นชื่อของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะกองทุน LTF และ RMF เท่านั้น

ตรวจสอบได้อย่างไรว่าทำรายการสำเร็จหรือไม่ ?

ระบบ K-Cyber Invest จะส่งอีเมลตอบรับการทำรายการ และอีเมลแจ้งรายการยืนยันหน่วยลงทุนไปยังอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทะเบียนกับ K-Cyber Invest หากไม่ได้รับอีเมล สามารถโทรมาติดต่อได้ที่ KAsset Contact center 02-6733888

สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้หรือไม่ ?

เลือกเมนู "รายการเคลื่อนไหว" เลือกเมนู "รายการที่จัดสรร/ยืนยันแล้ว" โดยสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ทีละ 1 ปี

ถ้าบริการโดนล็อคต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อ KAsset Contact center 02-6733888 ภายในเวลาทำการ จ.-ศ. 08.30-17.00 น. หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอปลดล็อค password โดยยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารกสิกรไทย

ถ้าเชื่อมต่อ wifi สามารถทำรายการที่ เมนูกองทุนรวมได้หรือไม่ ?

ทำรายการได้ตามปกติ

K-My Funds

ใครสามารถสมัครใช้บริการได้บ้าง ?

ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนของบลจ.กสิกรไทย หรือซื้อกองทุนกสิกรไทยผ่านตัวแทนจำหน่าย

สามารถทำธุรกรรมกองทุนใดบ้าง ?

ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เปิดบัญชีกองทุนใหม่ ตั้งแผนการลงทุนล่วงหน้า พร้อมบริการแจ้งเตือนเรื่องการลงทุนเฉพาะบุคคล

สามารถยกเลิกรายการได้ไหม ?

ยกเลิกรายการได้ก่อนเวลารับคำสั่งซื้อขายกองทุน (Cut off time) ของกองทุนนั้นๆ ยกเว้นรายการตัดบัตรเครดิต

ตัดเงินเพื่อซื้อกองทุนเมื่อใด ?

หลังจากเวลา Cut off time ของกองทุนนั้นๆ

ชำระค่าซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตได้ไหม ?

ได้เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยและต้องเป็นชื่อของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะกองทุน LTF และ RMF เท่านั้น

ตรวจสอบได้อย่างไรว่าทำรายการสำเร็จหรือไม่ ?

เมื่อทำรายการสำเร็จ สามารถตรวจสอบได้โดยระบบจะบันทึก e-Slip เป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถือ หรือตรวจสอบที่เมนู "รายการรอจัดสรร" นอกจากนี้ระบบจะส่งอีเมลตอบรับการทำรายการ และอีเมลแจ้งรายการยืนยันหน่วยลงทุนไปยังอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทะเบียนกับ K-My Funds

สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบผ่านแอปได้

ถ้าบริการโดนล็อคต้องทำอย่างไร ?

หากกรอก PIN ผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบจะล็อคโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกดปุ่ม Forget PIN เพื่อลงทะเบียนใหม่ได้

ถ้าเชื่อมต่อ wifi สามารถทำรายการที่ เมนูกองทุนรวมได้หรือไม่ ?

ทำรายการซื้อขายกองทุน ดูพอร์ตการลงทุนได้ตามปกติ

K PLUS

ใครสามารถสมัครใช้บริการได้บ้าง ?

  • ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สามารถเปิดบัญชีกองทุน และซื้อกองทุนได้เฉพาะกอง LTF และ RMF ที่ K PLUS ได้
  • ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกสิกรไทย สามารถทำรายการซื้อขายได้ทั้งกองทุนเดิมที่เคยมี และกอง LTF / RMF ผ่าน K PLUS ได้

สามารถยกเลิกรายการได้ไหม ?

ยกเลิกรายการไม่ได้

ตัดเงินเพื่อซื้อกองทุนเมื่อใด ?

ตัดเงินทันทีหลังจากทำรายการ

ชำระค่าซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตได้ไหม ?

ได้เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยที่บันทึกอยู่ใน K PLUS และต้องเป็นชื่อของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะกองทุน LTF และ RMF เท่านั้น

ตรวจสอบได้อย่างไรว่าทำรายการสำเร็จหรือไม่ ?

เมื่อทำรายการสำเร็จ สามารถตรวจสอบได้โดยระบบจะบันทึก e-Slip เป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถือ หรือตรวจสอบจาก “รายการเคลื่อนไหว” ที่อยู่ในเมนู “กองทุนรวม” โดยรายการดังกล่าวจะขึ้นสถานะ “รอจัดสรร” นอกจากนี้ระบบจะส่งอีเมลตอบรับการทำรายการ ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทะเบียนกับ K PLUS

สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้หรือไม่ ?

ตรวจสอบได้จากเมนู “รายการเคลื่อนไหว” ในเมนู “กองทุนรวม” โดยดูข้อมูลย้อนหลังได้ 90 วัน

ถ้าบริการโดนล็อคต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อ K Contact Center 02-8888888

ถ้าเชื่อมต่อ wifi สามารถทำรายการที่เมนูกองทุนรวมได้หรือไม่ ?

สามารถทำรายการได้ตามปกติ