การคำนวณ NAV / BID / OFFER และต้นทุนเฉลี่ย

NAV คืออะไร ?

NAV หรือ มูลค่าหน่วยลงทุน คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการนั้น

ทำไม NAV ลดลงหลังจากปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล ?

เมื่อบริหารกองทุนแล้วมีกำไร กำไรดังกล่าวจะสะสมอยู่ในกองทุนไปทุกๆ วันทำให้ NAV ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อถึงวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาเงินปันผล หากผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล กำไรที่สะสมดังกล่าวจะถูกดึงออกเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล และทำให้ทรัพย์สินของกองทุนลดลง ส่งผลให้ NAV ลดลง

ต้นทุนเฉลี่ยที่แสดงใน K-My Funds และ K-Cyber Invest มีวิธีการคิดอย่างไร ?

ต้นทุนเฉลี่ยจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการซื้อเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเข้า แต่ถ้าเป็นรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกต้นทุนเฉลี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นกองทุน LTF

  • สำหรับกองทุนที่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee) ต้นทุนเฉลี่ยที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าไปด้วยแล้ว
  • ต้นทุนเฉลี่ยเกิดจากการเฉลี่ยต้นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุก ๆ ครั้งที่มีรายการซื้อหรือรายการสับเปลี่ยนเข้าโดยใช้วิธีตามหลักสากลเท่านั้น ยกเว้นกองทุน LTF และรายการที่แสดงดังกล่าวจะไม่ตรงตามนโยบายกองทุนบางกองทุน

ทำไมลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย แล้ววันถัดมามูลค่าคงเหลือน้อยกว่าเงินต้น ที่ลงทุนไป ?

เมื่อลูกค้าซื้อเข้ากองทุนจะใช้ราคาขาย (Offer) ในการคำนวณหน่วยลงทุนที่ได้รับ ซึ่งสูงกว่า NAV 0.0001 บาท/หน่วย เสมอ(ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.) แต่มูลค่าคงเหลือที่แสดง คำนวณด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับคูณกับ NAV จึงทำให้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือน้อยกว่าเงินต้นที่ลงทุน