ข้อมูลทางทะเบียน

ทำไมถึงต้องมีการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน และหากไม่ทำการประเมินความเสี่ยงจะกระทบต่อการลงทุนหรือไม่ ?

เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดทุนฉบับใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวมว่าผู้ลงทุนในกองทุนรวมทุกรายต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป และหากผู้ลงทุนไม่ดำเนินการผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เคยทำการลงทุนหรือกองทุนรวมกองอื่นๆได้ แต่ไม่กระทบกับยอดการลงทุนที่เคยทำการลงทุนก่อนหน้า