K-AGRI
กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.6043 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.03040.6559 %
ราคาขาย
4.6113 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.5974 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
50,705,633.27 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มิถุนายน 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASAGRI:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
DBA:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Agriculture Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ​
นโยบายกองทุน Invesco DB Agriculture Fund  (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess ReturnTM ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยมีสินค้าตัวแปร คือ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวสาลี Kansas City, น้ำตาล, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย,ปศุสัตว์ เช่น Live Cattle, Feeder Cattle และ Lean Hogs
 ​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ ​(10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
    K-Cyber
    K PLUS 
  • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
  • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.5​0​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AGRI -3.26% -3.58% -5.21% -13.13% 9.53% -0.17% -4.21% -4.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.95% -3.25% -4.20% -9.43% 12.91% 2.70% -1.50% -3.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/03/2566 4.6043 -0.0304|0.6559 % 4.6113 4.5974 50,705,633.27
22/03/2566 4.6347 -0.0152|0.3269 % 4.6418 4.6277 51,826,144.79
21/03/2566 4.6499 +0.0076|0.1637 % 4.6570 4.6429 51,796,953.22
20/03/2566 4.6423 -0.0088|0.1892 % 4.6494 4.6353 51,813,892.82
17/03/2566 4.6511 -0.0044|0.0945 % 4.6582 4.6441 51,901,796.06
16/03/2566 4.6555 +0.0293|0.6333 % 4.6626 4.6485 52,273,961.85
15/03/2566 4.6262 -0.0479|1.0248 % 4.6332 4.6193 52,141,545.67
14/03/2566 4.6741 0.0000|0.0000 % 4.6812 4.6671 59,441,105.53

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 30/11/2555 19/12/2555 0.7500

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา