K-AGRI
กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

3.3122 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00750.2269 %
ราคาขาย
3.3173 บาท
ราคารับซื้อคืน
3.3072 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21,223,937.35 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มิถุนายน 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASAGRI:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
DBA:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Agriculture Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ​
นโยบายกองทุน Invesco DB Agriculture Fund  (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess ReturnTM ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยมีสินค้าตัวแปร คือ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวสาลี Kansas City, น้ำตาล, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย,ปศุสัตว์ เช่น Live Cattle, Feeder Cattle และ Lean Hogs
 ​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ ​(10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     K-My Funds​​
    • K-Cyber
     • K PLUS (เฉพาะซื้อเพิ่ม และ ขายคืน)
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.5​0​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AGRI -17.86% -11.14% -14.74% -18.01% -12.42% -8.14% -5.59% -8.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -16.32% -10.37% -12.77% -15.84% -10.80% -6.15% -4.41% -8.12%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/05/2563 3.3122 +0.0075|0.2269 % 3.3173 3.3072 21,223,937.35
27/05/2563 3.3047 -0.0269|0.8074 % 3.3098 3.2997 21,159,542.40
26/05/2563 3.3316 +0.0569|1.7376 % 3.3367 3.3266 21,344,796.04
22/05/2563 3.2747 -0.0136|0.4136 % 3.2797 3.2698 21,054,647.13
21/05/2563 3.2883 -0.0269|0.8114 % 3.2933 3.2834 21,142,836.56
20/05/2563 3.3152 +0.0166|0.5032 % 3.3203 3.3102 21,292,356.70
19/05/2563 3.2986 -0.0010|0.0303 % 3.3036 3.2937 21,132,994.39
18/05/2563 3.2996 0.0000|0.0000 % 3.3046 3.2947 21,129,981.50

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 30/11/2555 19/12/2555 0.7500

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา