K-GHEALTH
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.7297 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.23242.0213 %
ราคาขาย
11.9057 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.7297 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,475,690,922.78 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KGBHCEQ:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
JPHLUAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกเช่น บริษัทยา โรงพยาบาล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง 
• ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ - USD​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ - USD​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
    ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GHEALTH 11.35% 5.48% 30.31% 27.17% 10.20% 5.96% N/A 5.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.76% 6.01% 22.96% 20.75% 9.48% 8.42% N/A 7.76%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/09/2563 11.7297 +0.2324|2.0213 % 11.9057 11.7297 3,475,690,922.78
25/09/2563 11.4973 +0.0507|0.4429 % 11.6699 11.4973 3,406,854,935.67
24/09/2563 11.4466 -0.2374|2.0318 % 11.6184 11.4466 3,389,538,039.76
23/09/2563 11.6840 +0.0708|0.6097 % 11.8594 11.6840 3,436,731,649.68
22/09/2563 11.6132 -0.0446|0.3826 % 11.7875 11.6132 3,414,153,514.29
21/09/2563 11.6578 -0.2413|2.0279 % 11.8328 11.6578 3,428,625,108.39
18/09/2563 11.8991 +0.0977|0.8279 % 12.0777 11.8991 3,496,328,095.20
17/09/2563 11.8014 0.0000|0.0000 % 11.9785 11.8014 3,466,355,333.58

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
7 03/08/2563 14/08/2563 0.2000
6 05/05/2563 15/05/2563 0.2000
5 31/01/2563 14/02/2563 0.2000
4 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
3 31/07/2561 14/08/2561 0.2000