K-GHEALTH
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.9341 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.23522.1058 %
ราคาขาย
11.0982 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.9341 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,398,774,134.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KGBHCEQ:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
JPHLUAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกเช่น บริษัทยา โรงพยาบาล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง 
• ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ - USD​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ - USD​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
    ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%

ค่าธรรมเนียมเก็บจริงพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- น้อยกว่า 500,000 บาท เรียกเก็บ 1.50%
- ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.00%
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. - 29 ธ.ค. 66​​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GHEALTH -7.69% -5.92% -6.45% -4.04% 0.08% 3.18% N/A 3.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.19% -3.63% -3.59% 3.56% 5.64% 6.55% N/A 7.13%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/10/2566 10.9341 -0.2352|2.1058 % 11.0982 10.9341 3,398,774,134.22
29/09/2566 11.1693 -0.0175|0.1564 % 11.3369 11.1693 3,468,617,592.72
28/09/2566 11.1868 +0.0115|0.1029 % 11.3547 11.1868 3,473,967,278.17
27/09/2566 11.1753 -0.0392|0.3495 % 11.3430 11.1753 3,470,242,578.91
26/09/2566 11.2145 +0.0467|0.4182 % 11.3828 11.2145 3,484,113,054.90
25/09/2566 11.1678 -0.0174|0.1556 % 11.3354 11.1678 3,469,482,948.04
22/09/2566 11.1852 -0.0781|0.6934 % 11.3531 11.1852 3,477,431,833.00
21/09/2566 11.2633 0.0000|0.0000 % 11.4324 11.2633 3,505,356,168.25

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
12 01/11/2564 12/11/2564 0.2000
11 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
10 30/04/2564 14/05/2564 0.2000
9 01/02/2564 15/02/2564 0.2000
8 02/11/2563 13/11/2563 0.2000