K-GEMO
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.5004 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.26132.8282 %
ราคาขาย
9.6430 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.5004 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,108,213,852.35 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กันยายน 2553
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KASGEMO:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
SCGMOAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc​ (USD) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging market countries) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GEMO -12.16% -6.36% -4.39% 2.72% 1.74% 3.29% N/A 1.54%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -10.10% -4.17% -3.06% 0.34% 0.29% 1.83% N/A 2.15%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/06/2563 9.5004 +0.2613|2.8282 % 9.6430 9.5004 1,108,213,852.35
02/06/2563 9.2391 +0.1628|1.7937 % 9.3778 9.2391 1,077,233,711.92
01/06/2563 9.0763 +0.1932|2.1749 % 9.2125 9.0763 1,057,192,584.91
29/05/2563 8.8831 -0.0606|0.6776 % 9.0164 8.8831 1,034,074,959.57
28/05/2563 8.9437 -0.0011|0.0123 % 9.0780 8.9437 1,040,717,765.46
27/05/2563 8.9448 +0.0057|0.0638 % 9.0791 8.9448 1,041,580,463.84
26/05/2563 8.9391 +0.2111|2.4187 % 9.0733 8.9391 1,039,947,703.02
22/05/2563 8.7280 0.0000|0.0000 % 8.8590 8.7280 1,014,691,184.93

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
8 31/01/2563 14/02/2563 0.3000
7 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
6 31/01/2561 14/02/2561 0.3500
5 31/10/2560 14/11/2560 0.2000
4 31/07/2560 11/08/2560 0.2000