K-SEMQ
กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1919 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.09010.8116 %
ราคาขาย
11.3599 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.1919 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,417,795,759.09 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
​Bloomberg​ Ticker​
KSEMMEQ:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
TEMEMIA:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T​​empleton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ หรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SEMQ -4.47% 8.25% 31.51% 7.40% 0.49% N/A N/A 3.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.49% 5.96% 25.30% 5.60% -1.83% N/A N/A 0.27%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/09/2563 11.1919 +0.0901|0.8116 % 11.3599 11.1919 2,417,795,759.09
25/09/2563 11.1018 +0.0119|0.1073 % 11.2684 11.1018 2,401,503,672.26
24/09/2563 11.0899 -0.0005|0.0045 % 11.2564 11.0899 2,398,939,286.30
23/09/2563 11.0904 -0.1756|1.5587 % 11.2569 11.0904 2,421,137,208.27
22/09/2563 11.2660 +0.0237|0.2108 % 11.4351 11.2660 2,462,915,023.52
21/09/2563 11.2423 -0.1414|1.2421 % 11.4110 11.2423 2,466,030,516.71
18/09/2563 11.3837 -0.1182|1.0277 % 11.5546 11.3837 2,503,508,317.52
17/09/2563 11.5019 0.0000|0.0000 % 11.6745 11.5019 2,612,592,374.30

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา