K-SEMQ
กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3789 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04690.4498 %
ราคาขาย
10.5347 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3789 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,203,115,145.00 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
​Bloomberg​ Ticker​
KSEMMEQ:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
TEMEMIA:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T​​empleton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ หรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SEMQ 3.49% 0.70% 7.31% 2.73% -9.83% 0.14% N/A 0.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.60% 3.10% 10.26% 5.93% -6.25% 2.11% N/A 1.16%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/06/2567 10.3789 -0.0469|0.4498 % 10.5347 10.3789 1,203,115,145.00
12/06/2567 10.4258 +0.1428|1.3887 % 10.5823 10.4258 1,203,972,999.13
11/06/2567 10.2830 -0.0824|0.7950 % 10.4373 10.2830 1,181,980,206.95
10/06/2567 10.3654 +0.0579|0.5617 % 10.5210 10.3654 1,187,837,397.05
07/06/2567 10.3075 -0.1588|1.5173 % 10.4622 10.3075 1,185,795,472.57
06/06/2567 10.4663 +0.0337|0.3230 % 10.6234 10.4663 1,203,627,355.72
05/06/2567 10.4326 +0.1944|1.8988 % 10.5892 10.4326 1,201,111,718.40
04/06/2567 10.2382 0.0000|0.0000 % 10.3919 10.2382 1,174,308,024.67

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/17/2021 K-SEMQ