K-SEMQ
กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.5036 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.20472.1085 %
ราคาขาย
9.6463 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.5036 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
898,932,025.46 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
​Bloomberg​ Ticker​
KSEMMEQ:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
TEMEMIA:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T​​empleton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ หรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SEMQ 1.54% -4.65% -0.07% 4.95% -5.45% -2.16% N/A -0.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.02% -4.29% 1.06% 0.99% -2.01% -0.94% N/A -0.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2566 9.5036 -0.2047|2.1085 % 9.6463 9.5036 898,932,025.46
20/09/2566 9.7083 -0.0584|0.5980 % 9.8540 9.7083 918,098,795.29
19/09/2566 9.7667 -0.0406|0.4140 % 9.9133 9.7667 922,428,562.69
18/09/2566 9.8073 -0.0459|0.4658 % 9.9545 9.8073 926,230,441.93
15/09/2566 9.8532 -0.0050|0.0507 % 10.0011 9.8532 930,206,737.25
14/09/2566 9.8582 +0.0815|0.8336 % 10.0062 9.8582 929,983,959.12
13/09/2566 9.7767 +0.0136|0.1393 % 9.9235 9.7767 921,791,117.95
12/09/2566 9.7631 0.0000|0.0000 % 9.9096 9.7631 920,083,566.44

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/17/2021 K-SEMQ