K-USA-A(D)
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8627 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.64726.1580 %
ราคาขาย
10.0107 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8627 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,189,734,010.70 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 กันยายน 2555
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Bloomberg​ Ticker
KUSDEQY:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
MORAMFI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares​​ (USD)​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (USD) (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USA-A(D) -54.01% -44.27% -60.20% -53.12% -8.33% 0.79% N/A 7.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -16.41% -9.30% -14.20% 0.83% 13.40% 12.11% N/A 12.96%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/05/2565 9.8627 -0.6472|6.1580 % 10.0107 9.8627 4,189,734,010.70
11/05/2565 10.5099 -0.2095|1.9544 % 10.6677 10.5099 4,464,387,950.32
10/05/2565 10.7194 -0.5806|5.1381 % 10.8803 10.7194 4,554,575,301.60
06/05/2565 11.3000 -1.3205|10.4631 % 11.4696 11.3000 4,800,737,195.50
05/05/2565 12.6205 -1.0447|7.6450 % 12.8099 12.6205 5,356,356,529.05
29/04/2565 13.6652 +0.6787|5.2262 % 13.8703 13.6652 5,799,166,662.75
28/04/2565 12.9865 -0.2545|1.9221 % 13.1814 12.9865 5,516,090,939.11
27/04/2565 13.2410 0.0000|0.0000 % 13.4397 13.2410 5,623,986,715.31

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
35 31/01/2565 14/02/2565 0.2000
34 02/11/2564 12/11/2564 0.4000
33 02/08/2564 13/08/2564 0.4000
32 30/04/2564 14/05/2564 0.5000
31 01/02/2564 15/02/2564 0.5000