K-STAR-SSF
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

42.1796 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.57281.3767 %
ราคาขาย
42.1797 บาท
ราคารับซื้อคืน
42.1796 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
482,117,291.90 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTASSF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ​กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)​
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการซื้อขายหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากกำไรส่วนเกินทุน(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-STAR-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค. 64)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-SSF 11.32% -0.88% 0.19% 21.30% N/A N/A N/A 16.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 13.39% 0.13% 4.17% 27.67% N/A N/A N/A 22.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2564 42.1796 +0.5728|1.3767 % 42.1797 42.1796 482,117,291.90
20/09/2564 41.6068 -0.6182|1.4641 % 41.6069 41.6068 474,938,995.42
17/09/2564 42.2250 -0.0678|0.1603 % 42.2251 42.2250 481,617,633.32
16/09/2564 42.2928 +0.1457|0.3457 % 42.2929 42.2928 482,135,979.87
15/09/2564 42.1471 +0.2068|0.4931 % 42.1472 42.1471 479,835,599.09
14/09/2564 41.9403 +0.0623|0.1488 % 41.9404 41.9403 477,258,538.73
13/09/2564 41.8780 +0.3054|0.7346 % 41.8781 41.8780 476,036,252.83
10/09/2564 41.5726 0.0000|0.0000 % 41.5727 41.5726 472,234,344.58

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล