K-STAR-SSF
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

36.9797 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.74601.9774 %
ราคาขาย
36.9798 บาท
ราคารับซื้อคืน
36.9797 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,432,278,412.71 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTASSF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)​
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่​​อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผล​​ตอบแทนในระยะสั้น  
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น​)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-SSF -2.65% -1.02% -4.49% -10.74% -2.61% N/A N/A 2.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.21% 0.33% -2.78% -9.78% -0.91% N/A N/A 5.53%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 36.9797 -0.7460|1.9774 % 36.9798 36.9797 1,432,278,412.71
11/04/2567 37.7257 -0.3782|0.9925 % 37.7258 37.7257 1,460,577,183.94
10/04/2567 38.1039 +0.0749|0.1970 % 38.1040 38.1039 1,475,034,264.01
09/04/2567 38.0290 +0.5842|1.5602 % 38.0291 38.0290 1,471,226,470.60
05/04/2567 37.4448 +0.0509|0.1361 % 37.4449 37.4448 1,448,387,011.44
04/04/2567 37.3939 +0.0143|0.0383 % 37.3940 37.3939 1,446,088,988.29
03/04/2567 37.3796 -0.1030|0.2748 % 37.3797 37.3796 1,445,662,715.17
02/04/2567 37.4826 0.0000|0.0000 % 37.4827 37.4826 1,449,310,426.04

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล