K-STAR-SSF
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

39.5750 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.20610.5235 %
ราคาขาย
39.5751 บาท
ราคารับซื้อคืน
39.5750 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,298,047,038.40 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTASSF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)​
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่​​อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผล​​ตอบแทนในระยะสั้น  
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค. 66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-SSF -11.10% -1.32% -6.73% -4.82% 6.27% N/A N/A 4.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -11.04% -3.26% -8.06% -4.53% 8.33% N/A N/A 7.05%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/10/2566 39.5750 +0.2061|0.5235 % 39.5751 39.5750 1,298,047,038.40
03/10/2566 39.3689 -0.4413|1.1085 % 39.3690 39.3689 1,285,625,731.80
02/10/2566 39.8102 -0.0285|0.0715 % 39.8103 39.8102 1,297,266,220.95
29/09/2566 39.8387 +0.2787|0.7045 % 39.8388 39.8387 1,294,978,344.83
28/09/2566 39.5600 -0.4105|1.0270 % 39.5601 39.5600 1,284,087,078.94
27/09/2566 39.9705 +0.0941|0.2360 % 39.9706 39.9705 1,295,473,362.06
26/09/2566 39.8764 -0.3226|0.8025 % 39.8765 39.8764 1,291,244,702.54
25/09/2566 40.1990 0.0000|0.0000 % 40.1991 40.1990 1,300,086,180.67

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล