K-SUPSTAR-SSFX
กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ

กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6037 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.08020.8282 %
ราคาขาย
9.6038 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6037 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,881,013,645.27 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 เมษายน 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม

Bloomberg Ticker
KSUSSFX:TB​​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวม​เพื่อการออม (SSF) 
• กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ​ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และต้องการรับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมกรณีปกติ
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วย property หน่วย infra และ/หรือ หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว 


• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยไม่จำกัดอัตราส่วน 

 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 1 - 10 เมษายน 2563
เสนอขายหลัง IPO : 15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 -15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ม่กำหน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน​
T+3 วันทำกา

ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

​ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด 
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0​0%​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SUPSTAR-SSFX -9.01% -6.53% -7.32% -12.76% -5.53% N/A N/A 1.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.87% -4.62% -4.45% -13.44% -4.00% N/A N/A 4.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/06/2567 9.6037 -0.0802|0.8282 % 9.6038 9.6037 1,881,013,645.27
19/06/2567 9.6839 +0.0121|0.1251 % 9.6840 9.6839 1,896,708,517.66
18/06/2567 9.6718 -0.0354|0.3647 % 9.6719 9.6718 1,894,342,489.15
17/06/2567 9.7072 -0.0394|0.4042 % 9.7073 9.7072 1,901,281,181.04
14/06/2567 9.7466 -0.0962|0.9774 % 9.7467 9.7466 1,909,001,144.17
13/06/2567 9.8428 -0.0221|0.2240 % 9.8429 9.8428 1,927,830,488.04
12/06/2567 9.8649 -0.0097|0.0982 % 9.8650 9.8649 1,932,155,690.88
11/06/2567 9.8746 0.0000|0.0000 % 9.8747 9.8746 1,934,061,937.59

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
6 02/10/2566 12/10/2566 0.1700
5 31/03/2566 12/04/2566 0.1000
4 30/09/2565 12/10/2565 0.1500
3 04/01/2565 14/01/2565 0.2500
2 31/03/2564 16/04/2564 0.4000