K70LTF-A(D)
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.9076 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.14260.9475 %
ราคาขาย
15.0568 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.9076 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,108,021.80 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
25,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤศจิกายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
K7030LD:TB ​​
Bloomberg​Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง ไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
• สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
• กองทุน K70LTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป​)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K70LTF-A(D) 4.72% -0.17% 0.39% 2.84% N/A N/A N/A 4.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.07% -0.55% 1.22% 9.85% N/A N/A N/A 10.90%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/11/2564 14.9076 -0.1426|0.9475 % 15.0568 14.9076 7,108,021.80
29/11/2564 15.0502 -0.1855|1.2175 % 15.2008 15.0502 7,176,977.27
26/11/2564 15.2357 -0.2712|1.7489 % 15.3882 15.2357 7,161,183.40
25/11/2564 15.5069 -0.0143|0.0921 % 15.6621 15.5069 7,382,848.83
24/11/2564 15.5212 +0.0139|0.0896 % 15.6765 15.5212 7,397,791.11
23/11/2564 15.5073 -0.0627|0.4027 % 15.6625 15.5073 7,387,362.97
22/11/2564 15.5700 +0.0343|0.2208 % 15.7258 15.5700 7,411,159.55
19/11/2564 15.5357 0.0000|0.0000 % 15.6912 15.5357 7,388,534.65

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
2 31/08/2564 14/09/2564 0.1000
1 01/03/2564 15/03/2564 0.2800