​​​​​​คณะกรรมการบริษัท​

รายนามตำแหน่ง
นายพัชร สมะลาภา
ประธานกรรมการ
นายวศิน วณิชย์วรนันต์​​
ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากรกรรมการผู้จัดการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์กรรมการ
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์กรรมการ