​​​​​​​​คณะกรรมการบริษัท​​

รายนามตำแหน่ง
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์​​​
ประธานกรรมการ
นายวศิน วณิชย์วรนันต์​​
ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากรกรรมการผู้จัดการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์กรรมการ
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์กรรมการ