​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการบริษัท​​

รายนามตำแหน่ง
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์​​​
ประธานกรรมการ
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์​​
ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากรกรรมการผู้จัดการ
​นายวศิน วณิชย์วรนันต์กรรมการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์กรรมการ
​นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์กรรมการ