​​​​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการบริษัท​​

รายนามตำแหน่ง
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์​​​
ประธานกรรมการ
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์​​
ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากร​
กรรมการผู้จัดการ
​นายวศิน วณิชย์วรนันต์กรรมการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์
กรรมการ
​นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก​
กรรมการ