จรรยาบรรณคู่ค้า

วัตถุประสงค์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”)มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสุจริตเป็นไปตามกฎหมายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนมาตรฐานสากลโดยบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด


นิยาม

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด


ขอบเขตและแนวปฏิบัติ

1. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

 • ความซื่อสัตย์
  ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ความเป็นธรรม
  ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
 • การรักษาความลับ
  ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร และมุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)

 • การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด
 • การไม่บังคับใช้แรงงาน
  ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ
 • การคุ้มครองแรงงาน
  • การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ และการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • การเลิกจ้างต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงานและต้องไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
 • ระยะเวลาทำงาน
  ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์
  จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

3. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)

จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน


4. สิ่งแวดล้อม (Environment)

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล