สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 และยังคงได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการรับรองเป็นสมาชิก CAC ของ บลจ. ได้ที่ https://www.thai-cac.com/who-we-are/our-members/​