​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หลักการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ​

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("คณะกรรมการบริษัท") ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจัดการลงทุน จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท อันได้แก่ การเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดมั่นนโยบายในการดำเนินการจัดการลงทุนอย่างเป็นอิสระ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญก่อนผลประโยชน์ของบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเน้นความโปร่งใส โดยยึดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมาย

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

  • ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์อื่นใด
  • ความซื่อสัตย์
  • ความโปร่งใส
  • ความเป็นอิสระ
  • ความรับผิดรับชอบ
  • ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
  • ความเป็นธรรม
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนี้ สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ตามที่ได้กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังได้ปลูกฝังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณ และยึดมั่นความสำคัญของการกำกับดูแลตนเอง

นอกจากนี้บริษัทยึดถือหลักในการมีบทบาทสำคัญอันเป็นกลไกสนับสนุน ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการที่บริษัทในฐานะผู้แทนกองทุน ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของกองทุน (Proxy voting) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุน


คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จรรยาบรรณของพนักงาน
ข้อมูลภายใน
ความขัดแย้งทางผ​​ลประโยชน์
สัมพันธภาพกับผู้ถือหุ้น