​​​นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำกับดูแลการบริหารของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและกำกับดูแลการบริหาของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
  • บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม