​ภารกิจ วิสัยทัศน์

ภารกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดทั้งในด้านจรรยาบรรณ ความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่หลากหลายรูปแบบอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน


คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง

  • การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร(Organization-WideTeamwork)
  • ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  • การริเริ่มสิ่งใหม่ (Innovation)


วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี