ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/1/2564 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 149.4 KB
30/1/2564 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 262.4 KB
30/1/2564 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 84.8 KB
27/1/2563 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 169.2 KB
27/1/2563 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 275.0 KB
27/1/2563 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 88.9 KB
30/1/2562 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 454.7 KB
30/1/2562 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 943.3 KB
30/1/2562 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 82.4 KB