ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
6/6/2562 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล 189.8 KB
4/6/2562 แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน(FATCA) 148.9 KB
26/9/2561 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทบุคคลธรรมดา(สำหรับผู้สนับสนุนการขาย) 11.1 MB
29/7/2561 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทนิติบุคคล(สำหรับผู้สนับสนุนการขาย) 637.4 KB
31/3/2563 ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 392.0 KB
31/3/2563 ใบคำขอซื้อกองทุนรวม ผ่านบัตรเครดิต 371.1 KB
29/7/2561 ใบคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 525.6 KB
29/7/2561 ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนประเภท LTF/RMF จากบลจ. อื่น เข้าบลจ.กสิกรไทย 124.2 KB
24/8/2563 คำขอให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ(ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 360.4 KB
18/8/2563 คำขอให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ(KBANK) 361.3 KB
29/7/2561 แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Customer Risk Profile ) 391.4 KB
29/7/2561 ใบแจ้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน (Bill Payment) 70.2 KB
29/7/2561 แบบยืนยันขายคืน RMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 207.8 KB
29/7/2561 คำขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน 335.7 KB
29/7/2561 ใบคำขอโอนหน่วยลงทุน 339.3 KB
29/7/2561 หนังสือสละสิทธิในหน่วยลงทุน 88.6 KB
29/7/2561 แบบฟอร์มใบแจ้งสมุดบัญชีกองทุนสูญหาย 52.8 KB
29/7/2561 หนังสือขอแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขการขายคืนอัตโนมัติกองทุน K-Lifestyle 109.6 KB
29/7/2561 แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล กรณีเปลี่ยน Choice กองทุน Fixed Term 441.8 KB
29/7/2561 ใบคำขอออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่ 208.2 KB
29/7/2561 ใบคำขออายัดเช็คและออกเช็คฉบับใหม่ 295.2 KB
29/7/2561 ใบรับเอกสารหลักฐานฯ(แปลงสภาพจากใบหุ้นเป็นสมุด) 170.5 KB
2/8/2561 แบบฟอร์มใบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย 357.7 KB
4/4/2562 แบบคำขอหนังสือรับรองต่างๆ ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 303.1 KB
23/8/2562 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 730.9 KB