ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/6/2564 คำขอชุดข้อมูลกำรเปิดบัญชีกองทุน 284.9 KB
30/6/2564 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเฉพาะบุคคลธรรมดา (ลูกค้า KBANK) 509.7 KB
30/6/2564 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเฉพาะนิติบุคคล (ลูกค้า KBank) 512.2 KB
6/6/2562 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล 189.8 KB
4/6/2562 แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน(FATCA) 148.9 KB
30/6/2564 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทบุคคลธรรมดา(สำหรับผู้สนับสนุนการขาย) 508.2 KB
30/6/2564 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทนิติบุคคล(สำหรับผู้สนับสนุนการขาย) 539.8 KB
6/9/2564 ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 270.2 KB
31/3/2563 ใบคำขอซื้อกองทุนรวม ผ่านบัตรเครดิต 371.1 KB
8/1/2564 ใบคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 256.8 KB
15/9/2564 แบบฟอร์ม Customer risk profile สำหรับ บุคคลธรรมดา 454.6 KB
15/9/2564 แบบฟอร์ม Customer risk profile สำหรับ นิติบุคคล 454.2 KB
21/11/2565 ใบคำสั่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออม 565.1 KB
23/6/2564 คำขอให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ(ผู้สนับสนุนการขายOSA) 365.4 KB
29/7/2561 ใบแจ้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน (Bill Payment) 70.2 KB
29/7/2561 แบบยืนยันขายคืน RMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 419.1 KB
29/7/2561 คำขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน 335.7 KB
29/7/2561 ใบคำขอโอนหน่วยลงทุน 339.3 KB
29/7/2561 หนังสือสละสิทธิในหน่วยลงทุน 88.6 KB
2/11/2563 แบบฟอร์มใบแจ้งสมุดบัญชีกองทุนสูญหาย(สาหรับผู้สนับสนุนการขายอื่น) 266.8 KB
2/11/2563 แบบฟอร์มใบแจ้งสมุดบัญชีกองทุนสูญหาย(สำหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย) 52.8 KB
29/7/2561 หนังสือขอแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขการขายคืนอัตโนมัติกองทุน K-Lifestyle 109.6 KB
29/7/2561 แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล กรณีเปลี่ยน Choice กองทุน Fixed Term 441.8 KB
29/7/2561 ใบคำขอออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่ 208.2 KB
29/7/2561 ใบคำขออายัดเช็คและออกเช็คฉบับใหม่ 295.2 KB
29/7/2561 ใบรับเอกสารหลักฐานฯ(แปลงสภาพจากใบหุ้นเป็นสมุด) 170.5 KB
2/8/2561 แบบฟอร์มใบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย 357.7 KB
5/2/2564 แบบคำขอหนังสือรับรองต่างๆ ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 304.2 KB
23/8/2562 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 730.9 KB
24/6/2564 หนังสือยิมยอมให้หักบัญชีเงินฝากเฉพาะลูกค้าสาขาธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น 208.8 KB