ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

ชื่อย่อกองทุน เรื่อง ดาวน์โหลด
ABFTH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 9.3 MB
K2035RMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K2040RMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K20SLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K20SLTF-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K20SLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-2500 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-2510 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-2520 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-2530 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K70LTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
K70LTF-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
K70LTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KAB21A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-AB22A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KAB22B รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-AB22B รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KAB24A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KACB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-AEC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KAEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-AFIXED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-AGRI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-AHYA-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-AHYB-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-AHYC-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-AHY-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-ALLENHANCE-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ALLEN-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ALLGROWTH-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ALLGR-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-ALLGR-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-ALLRD-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-ALLROAD-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-APB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-APB-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ART รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KASF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-ASIA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-ASIACV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ASIACV-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ASIAX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-ATECH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-BANKING รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KBLRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-CASH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-CBOND รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-CBOND-A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-CBOND-Z รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-CCTV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-CCTV-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-CHANGE_Old รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-CHANGE-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KCHANGERMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCHANGERMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-CHANGE-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-CHINA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-CHINA-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-CHINA-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-CHINA-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-CHX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-CLIMATE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-CLIMATE-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KCR1YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KCR1YA-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KCR1YB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KCR1YB-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KCR1YC-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KCR1YE-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCR1YF-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KCR1YG-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCR3YA-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCR3YB-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCR3YC-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KCR3YD-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-DFIXED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KDLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KDLTF-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KDLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KEC1-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KEC3-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KEC4-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KEC5-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KEC6-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KEC7-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KEC8-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KEC9-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-ENERGY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KEQLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KEQLTF-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KEQLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KEQRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-EQUITY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KEURMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EUROPE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EUROPE-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EUSAGE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EUSMALL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EUX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-FEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YA-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YB-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YC-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YD-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YEA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YE-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YEC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YER รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YES รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEZ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YF-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YFC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFU รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFZ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YG-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YGC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YGL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGU รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YGZ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YHA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YHB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YH-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YHC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YHD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YHE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YHF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YHG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YI-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YJ-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YK-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YL-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YM-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YN-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YO-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YP-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YQ-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YR-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YS-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YT-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YU-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YV-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YW-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YX-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YY-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YZ-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21B รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21C รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21D รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21E รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21F รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF21G รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21H รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF21I รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21J รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF21K รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF22B รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22C รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22D รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF22E รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22F รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22G รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22H รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF22I รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22J รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF22K รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF22L รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFI1YA-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFI1YB-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFI1YC-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFI1YH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFI1YI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-FI22G รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-FI22H รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-FI22I รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-FI22J รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFI3YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFI3YA-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFI60MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
KFIRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-FITL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-FITM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-FITS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-FITXL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-FIXED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-FIXED-A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-FIXEDPLUS_Old รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-FIXEDPLUS-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-FIXEDPLUS-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-FIXEDPRO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-FIXED-Z รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KFLRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GA-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GA-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KGARMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KGB1YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-GB-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KGBRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GDBOND รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GDBOND-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KGDRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GEMO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KGF3 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.1 MB
KGF4 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 1.9 MB
KGFIN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 1.9 MB
K-GHEALTH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GHEALTH(UH) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KGHRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KGIFRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GINCOME รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GINCOME-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GINCOME-A(R) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GINCOME-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GINFRA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GINFRA-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GLAM-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-GLOBE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KGLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KGLTF-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
KGLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-GOLD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GOLD-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GOLD-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GOLD-C(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GPA22A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-GPE19A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GPE22B-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GPROP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-GPROP-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-GPROP-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-GREAT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KGT5YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KGT5YB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-GTPE20A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-HIT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-HIT-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KHY23A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KHY23B-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KHY24A-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KHY24B-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-ICT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-INDIA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-INDX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-JP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-JP-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KJPRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-JPX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-JPX-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-JPX-C(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-MBOND รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-MIDSMALL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-MONEY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KMSLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.1 MB
KMSLTF-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KMSLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KMSRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-MVEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.1 MB
KMVLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
KMVLTF-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
KMVLTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-OIL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-PLAN1 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-PLAN2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.0 MB
K-PLAN3 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-PLANET-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-PROPI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-PROPI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-PROPI-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KPROPIRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KPVDEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KPVDFI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KPVDSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KS50LTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KS50LTF-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KS50LTF-C(L) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KS50RMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KSDLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-SELECT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-SEMQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-SET50 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-SF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SF-A รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SFPLUS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KSFRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SGM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-STADE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.4 MB
K-STAR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-STAR-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-STAR-A(R) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-STAR-I(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
KSTARRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-STAR-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-STEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-STN-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-STN-UI-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-SUPSTAR-SSFX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SUSTAIN-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KTF18MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KTF23MA-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KTF25MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KTF25MB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KTF2YA-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KTF2YB-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KTF2YC-BR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KTF32MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KTF3YA-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KTF4YA-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KTHAICGRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-TREASURY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-US500X รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-US500X-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-US500X-C(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-USA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-USA-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-USA-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KUSARMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-USA-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
K-USXNDQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-USXNDQ-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-USXNDQ-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-VALUE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-VIETNAM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KVIETNAMRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-VIETNAM-SSF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-WORLDX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
RKBC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
RKF2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
RKF4 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
RKF-HI2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.6 MB
WP-BALANCED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
WP-LIGHT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
WP-SPARK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
WP-SPEEDUP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
WP-ULTIMATE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB