K-2500
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500


ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.6932 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05310.3372 %
ราคาขาย
15.6933 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.6540 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
440,504,176.68 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤษภาคม 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รอบการพิจารณาปันผล
-

รอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)

Bloomberg Ticker
KAS2500:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ​​
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้า
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน 
** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-2500 -0.04% 0.10% 0.46% 0.10% 0.54% 1.23% 1.64% 2.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.63% 0.55% 1.15% 1.52% 0.87% 1.15% 1.60% 2.69%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 15.6932 -0.0531|0.3372 % 15.6933 15.6540 440,504,176.68
11/04/2567 15.7463 -0.0325|0.2060 % 15.7464 15.7069 454,673,426.95
10/04/2567 15.7788 +0.0034|0.0216 % 15.7789 15.7394 484,834,233.37
09/04/2567 15.7754 +0.0333|0.2115 % 15.7755 15.7360 488,942,585.72
05/04/2567 15.7421 +0.0039|0.0248 % 15.7422 15.7027 479,310,512.11
04/04/2567 15.7382 +0.0014|0.0089 % 15.7383 15.6989 482,204,452.20
03/04/2567 15.7368 -0.0036|0.0229 % 15.7369 15.6975 471,688,031.53
02/04/2567 15.7404 0.0000|0.0000 % 15.7405 15.7010 467,292,238.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา