K-USA-A(A)
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

22.9196 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.71853.2363 %
ราคาขาย
23.2635 บาท
ราคารับซื้อคืน
22.9196 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,912,947,792.76 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 กันยายน 2555 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 17 กันยายน 2562)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KKUSAEA:TB

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
MORAMFI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares​​ (USD)​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (USD) (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USA-A(A) 44.52% 11.08% 62.81% 47.47% N/A N/A N/A 43.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.85% 7.97% 33.24% 13.04% N/A N/A N/A 12.27%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/09/2563 22.9196 +0.7185|3.2363 % 23.2635 22.9196 1,912,947,792.76
25/09/2563 22.2011 +0.1546|0.7012 % 22.5342 22.2011 1,842,074,142.76
24/09/2563 22.0465 -0.4718|2.0952 % 22.3773 22.0465 1,834,548,115.11
23/09/2563 22.5183 +0.3660|1.6522 % 22.8562 22.5183 1,868,319,093.81
22/09/2563 22.1523 +0.4339|1.9978 % 22.4847 22.1523 1,835,330,359.36
21/09/2563 21.7184 -0.1207|0.5527 % 22.0443 21.7184 1,800,888,666.69
18/09/2563 21.8391 +0.2227|1.0302 % 22.1668 21.8391 1,785,596,498.04
17/09/2563 21.6164 0.0000|0.0000 % 21.9407 21.6164 1,756,618,822.61

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
25/09/2562 K-USA-A(A) ประกาศวันหยุด