K20SLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.3171 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.06470.4835 %
ราคาขาย
13.3172 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.3171 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,757,280.69 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,100 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
K20LTFA​:TB ​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• ​กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดีไม่เกิน 20 บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20 บริษัท   
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
 • กองทุน K20SLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป​)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 

​​
​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K20SLTF-A(D) -10.27% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.11%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/09/2563 13.3171 -0.0647|0.4835 % 13.3172 13.3171 3,757,280.69
28/09/2563 13.3818 +0.2418|1.8402 % 13.3819 13.3818 3,805,191.05
25/09/2563 13.1400 -0.0250|0.1899 % 13.1401 13.1400 3,723,376.52
24/09/2563 13.1650 -0.2064|1.5436 % 13.1651 13.1650 3,715,452.48
23/09/2563 13.3714 -0.0871|0.6472 % 13.3715 13.3714 3,786,686.63
22/09/2563 13.4585 -0.1182|0.8706 % 13.4586 13.4585 3,811,702.27
21/09/2563 13.5767 -0.1177|0.8595 % 13.5768 13.5767 3,839,669.65
18/09/2563 13.6944 0.0000|0.0000 % 13.6945 13.6944 3,868,967.89

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
17 02/09/2562 13/09/2562 0.3000
16 28/02/2562 14/03/2562 0.1100
15 28/02/2561 14/03/2561 0.7900
14 31/08/2560 14/09/2560 0.4500
13 31/08/2559 14/09/2559 0.7700

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา