K20SLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.0646 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04270.3258 %
ราคาขาย
13.1953 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.0646 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21,188,671.36 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,100 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
K20LTFA​:TB ​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• ​กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดีไม่เกิน 20 บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20 บริษัท   
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
 • กองทุน K20SLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป​)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 

​​
​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K20SLTF-A(D) -3.14% 1.90% -3.01% -5.29% -4.58% N/A N/A -2.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.50% 1.73% -0.61% -5.94% -0.98% N/A N/A 3.57%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/05/2567 13.0646 -0.0427|0.3258 % 13.1953 13.0646 21,188,671.36
20/05/2567 13.1073 -0.1085|0.8210 % 13.2385 13.1073 21,253,839.66
17/05/2567 13.2158 +0.0283|0.2146 % 13.3481 13.2158 21,431,032.69
16/05/2567 13.1875 +0.0534|0.4066 % 13.3195 13.1875 21,384,999.98
15/05/2567 13.1341 -0.0036|0.0274 % 13.2655 13.1341 21,299,057.09
14/05/2567 13.1377 +0.0394|0.3008 % 13.2692 13.1377 21,291,447.30
13/05/2567 13.0983 +0.0465|0.3563 % 13.2294 13.0983 21,209,305.42
10/05/2567 13.0518 0.0000|0.0000 % 13.1824 13.0518 21,135,989.53

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
2 28/02/2565 14/03/2565 0.1800
1 01/03/2564 15/03/2564 0.3600