K20SLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.8441 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06240.4528 %
ราคาขาย
13.9826 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.8441 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,109,069.76 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,100 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
K20LTFA​:TB ​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• ​กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดีไม่เกิน 20 บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20 บริษัท   
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
 • กองทุน K20SLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป​)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 

​​
​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K20SLTF-A(D) -10.13% -0.16% -5.74% -3.79% 2.77% N/A N/A -1.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -11.04% -3.26% -8.06% -4.53% 8.33% N/A N/A 5.04%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/10/2566 13.8441 +0.0624|0.4528 % 13.9826 13.8441 16,109,069.76
03/10/2566 13.7817 -0.1262|0.9074 % 13.9196 13.7817 15,627,533.96
02/10/2566 13.9079 -0.0095|0.0683 % 14.0471 13.9079 15,771,073.71
29/09/2566 13.9174 +0.1066|0.7719 % 14.0567 13.9174 15,773,474.93
28/09/2566 13.8108 -0.0751|0.5408 % 13.9490 13.8108 15,658,043.06
27/09/2566 13.8859 +0.0211|0.1522 % 14.0249 13.8859 15,730,492.08
26/09/2566 13.8648 -0.0785|0.5630 % 14.0035 13.8648 15,691,666.41
25/09/2566 13.9433 0.0000|0.0000 % 14.0828 13.9433 15,774,512.07

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
2 28/02/2565 14/03/2565 0.1800
1 01/03/2564 15/03/2564 0.3600