KDLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.7447 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.08830.5953 %
ราคาขาย
14.7448 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.7447 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,115,880.02 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ตุลาคม 2547
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KELTFAD​​:TB ​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
• กองทุน KDLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KDLTF-A(D) -9.04% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.11%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/09/2563 14.7447 -0.0883|0.5953 % 14.7448 14.7447 2,115,880.02
28/09/2563 14.8330 +0.2944|2.0250 % 14.8331 14.8330 2,128,035.51
25/09/2563 14.5386 -0.0086|0.0591 % 14.5387 14.5386 2,084,792.64
24/09/2563 14.5472 -0.2515|1.6995 % 14.5473 14.5472 2,083,458.86
23/09/2563 14.7987 -0.0798|0.5363 % 14.7988 14.7987 2,112,965.84
22/09/2563 14.8785 -0.1368|0.9111 % 14.8786 14.8785 2,117,847.24
21/09/2563 15.0153 -0.1711|1.1267 % 15.0154 15.0153 2,132,829.79
18/09/2563 15.1864 0.0000|0.0000 % 15.1865 15.1864 2,156,625.93

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 02/03/2563 13/03/2563 0.1400
24 02/09/2562 13/09/2562 0.4100
23 28/02/2562 14/03/2562 0.1300
22 28/02/2561 14/03/2561 0.9400
21 31/08/2560 14/09/2560 0.6300

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา