KGLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.7450 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07240.4934 %
ราคาขาย
14.8926 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.7450 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,156,784.05 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KGLTFAD:TB ​​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่คาดว่ามีอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Growth Stock) 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​  
• กองทุน KGLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KGLTF-A(D) -8.76% 0.22% -2.76% -7.07% 4.49% N/A N/A 1.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.92% 0.20% -2.37% -4.54% 8.90% N/A N/A 6.57%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/09/2566 14.7450 +0.0724|0.4934 % 14.8926 14.7450 12,156,784.05
21/09/2566 14.6726 +0.0850|0.5827 % 14.8194 14.6726 12,096,081.66
20/09/2566 14.5876 -0.1423|0.9661 % 14.7336 14.5876 12,027,105.28
19/09/2566 14.7299 -0.1036|0.6984 % 14.8773 14.7299 12,132,942.47
18/09/2566 14.8335 -0.1190|0.7959 % 14.9819 14.8335 12,215,771.79
15/09/2566 14.9525 -0.0492|0.3280 % 15.1021 14.9525 12,322,199.49
14/09/2566 15.0017 +0.0585|0.3915 % 15.1518 15.0017 12,361,290.75
13/09/2566 14.9432 0.0000|0.0000 % 15.0927 14.9432 12,310,557.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
6 31/08/2566 14/09/2566 0.2600
5 28/02/2566 14/03/2566 0.1300
4 31/08/2565 14/09/2565 0.1000
3 28/02/2565 14/03/2565 0.2800
2 31/08/2564 14/09/2564 0.1100