KGLTF-A(D)
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.5362 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05980.4398 %
ราคาขาย
13.5363 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.5362 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
401,517.43 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KGLTFAD:TB ​​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่คาดว่ามีอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Growth Stock) 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​  
• กองทุน KGLTF-A(D) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KGLTF-A(D) -8.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.11%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/09/2563 13.5362 -0.0598|0.4398 % 13.5363 13.5362 401,517.43
28/09/2563 13.5960 +0.2523|1.8908 % 13.5961 13.5960 1,350,293.15
25/09/2563 13.3437 -0.0482|0.3599 % 13.3438 13.3437 1,324,241.39
24/09/2563 13.3919 -0.1959|1.4417 % 13.3920 13.3919 1,327,023.32
23/09/2563 13.5878 -0.0706|0.5169 % 13.5879 13.5878 1,347,908.37
22/09/2563 13.6584 -0.1235|0.8961 % 13.6585 13.6584 1,345,553.44
21/09/2563 13.7819 -0.1482|1.0639 % 13.7820 13.7819 1,351,723.30
18/09/2563 13.9301 0.0000|0.0000 % 13.9302 13.9301 364,736.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 02/03/2563 13/03/2563 0.1400
18 02/09/2562 13/09/2562 0.3500
17 28/02/2562 14/03/2562 0.1200
16 28/02/2561 14/03/2561 0.7500
15 31/08/2560 14/09/2560 0.4700

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา