K-BANKING
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8503 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01320.1218 %
ราคาขาย
10.8613 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.8394 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
425,279,905.33 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASBANK:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการผลตอบแทนตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)  
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้  
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-BANKING 1.95% 0.13% 2.79% 5.05% 1.49% -3.29% N/A 1.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.75% 0.31% 3.17% -2.84% -0.82% -4.43% N/A 0.49%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
09/12/2565 10.8503 +0.0132|0.1218 % 10.8613 10.8394 425,279,905.33
08/12/2565 10.8371 -0.0288|0.2650 % 10.8480 10.8263 423,793,015.54
07/12/2565 10.8659 -0.0082|0.0754 % 10.8769 10.8550 424,760,769.62
06/12/2565 10.8741 -0.0238|0.2184 % 10.8851 10.8632 426,015,665.10
02/12/2565 10.8979 -0.0576|0.5258 % 10.9089 10.8870 426,866,964.31
01/12/2565 10.9555 +0.0065|0.0594 % 10.9666 10.9445 429,046,327.15
30/11/2565 10.9490 -0.0051|0.0466 % 10.9600 10.9381 429,910,842.51
29/11/2565 10.9541 0.0000|0.0000 % 10.9652 10.9431 429,313,593.64

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา