K-BANKING
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.7255 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01690.1439 %
ราคาขาย
11.7373 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.7138 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
469,983,703.90 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASBANK:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการผลตอบแทนตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)  
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้  
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-BANKING 5.61% 1.50% 12.43% 8.19% 21.84% -1.76% N/A 2.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.19% 1.67% 12.93% 9.02% 19.25% -2.90% N/A 1.53%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2566 11.7255 -0.0169|0.1439 % 11.7373 11.7138 469,983,703.90
20/09/2566 11.7424 +0.0238|0.2031 % 11.7542 11.7307 469,519,160.59
19/09/2566 11.7186 -0.0901|0.7630 % 11.7304 11.7069 460,057,349.96
18/09/2566 11.8087 -0.1565|1.3080 % 11.8206 11.7969 460,573,564.78
15/09/2566 11.9652 -0.0585|0.4865 % 11.9773 11.9532 464,193,983.58
14/09/2566 12.0237 +0.0941|0.7888 % 12.0358 12.0117 467,055,684.09
13/09/2566 11.9296 +0.0081|0.0679 % 11.9416 11.9177 463,277,287.07
12/09/2566 11.9215 0.0000|0.0000 % 11.9335 11.9096 462,932,853.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา