K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.4534 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07630.6165 %
ราคาขาย
12.4722 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.4347 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
555,011,011.47 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนรวมตราสารทุน   
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน​
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)  (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX -4.52% -1.95% 0.05% 6.59% 5.21% N/A N/A 4.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.37% -1.03% 0.21% 6.78% 5.94% N/A N/A 8.09%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2563 12.4534 +0.0763|0.6165 % 12.4722 12.4347 555,011,011.47
04/06/2563 12.3771 +0.0473|0.3836 % 12.3958 12.3585 555,358,435.29
02/06/2563 12.3298 +0.1041|0.8515 % 12.3484 12.3113 557,145,813.03
01/06/2563 12.2257 +0.2634|2.2019 % 12.2441 12.2074 556,361,623.92
29/05/2563 11.9623 -0.0135|0.1127 % 11.9803 11.9444 543,335,694.49
28/05/2563 11.9758 -0.0151|0.1259 % 11.9939 11.9578 544,466,519.48
27/05/2563 11.9909 -0.0242|0.2014 % 12.0090 11.9729 545,589,294.18
26/05/2563 12.0151 0.0000|0.0000 % 12.0332 11.9971 530,900,656.21

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา