K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.4561 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07320.5089 %
ราคาขาย
14.4707 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.4344 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,323,680,221.77 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนรวมตราสารทุน   
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน​
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)  (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX -8.63% -5.03% -7.08% -1.41% 11.17% 8.04% N/A 6.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.29% -4.37% -4.40% 3.66% 13.82% 11.11% N/A 10.19%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/10/2564 14.4561 +0.0732|0.5089 % 14.4707 14.4344 2,323,680,221.77
20/10/2564 14.3829 +0.0737|0.5151 % 14.3974 14.3613 2,307,677,108.69
19/10/2564 14.3092 +0.1403|0.9902 % 14.3236 14.2877 2,298,679,409.01
18/10/2564 14.1689 -0.3267|2.2538 % 14.1832 14.1476 2,264,337,668.97
15/10/2564 14.4956 +0.1939|1.3558 % 14.5102 14.4739 2,317,564,635.11
12/10/2564 14.3017 -0.0373|0.2601 % 14.3161 14.2802 2,287,334,395.77
08/10/2564 14.3390 +0.3253|2.3213 % 14.3534 14.3175 2,302,577,590.99
30/09/2564 14.0137 0.0000|0.0000 % 14.0278 13.9927 2,250,972,997.01

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา