K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.5384 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07160.4629 %
ราคาขาย
15.5618 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.5151 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,128,299,688.66 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนรวมตราสารทุน   
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน​
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)  (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX -1.75% -2.55% 0.30% 24.07% 10.89% 11.08% N/A 7.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.86% -1.66% 2.65% 31.33% 12.24% 14.04% N/A 11.81%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/06/2564 15.5384 +0.0716|0.4629 % 15.5618 15.5151 2,128,299,688.66
21/06/2564 15.4668 -0.2173|1.3855 % 15.4901 15.4436 2,118,022,164.40
17/06/2564 15.6841 +0.0158|0.1008 % 15.7077 15.6606 2,135,671,437.11
16/06/2564 15.6683 -0.2283|1.4362 % 15.6919 15.6448 2,124,640,616.73
15/06/2564 15.8966 -0.2085|1.2946 % 15.9205 15.8728 2,164,945,235.80
11/06/2564 16.1051 -0.1638|1.0068 % 16.1294 16.0809 2,185,787,023.16
10/06/2564 16.2689 +0.1162|0.7194 % 16.2934 16.2445 2,194,727,726.02
09/06/2564 16.1527 0.0000|0.0000 % 16.1770 16.1285 2,177,188,045.26

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา