K-WORLDX
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.4519 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04410.3268 %
ราคาขาย
13.4655 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.4317 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,907,252,855.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 มกราคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker​
KWORLDX:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นทั่วโลก และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​  
นโยบายกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI (USD)
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • ​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
   • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-WORLDX 9.43% 2.85% 10.81% 15.73% 2.86% N/A N/A 6.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.99% 3.22% 12.23% 16.92% 4.51% N/A N/A 9.15%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/06/2567 13.4519 -0.0441|0.3268 % 13.4655 13.4317 2,907,252,855.30
12/06/2567 13.4960 +0.1260|0.9424 % 13.5096 13.4758 2,935,041,989.53
11/06/2567 13.3700 -0.0491|0.3659 % 13.3835 13.3499 2,904,226,452.58
10/06/2567 13.4191 +0.0500|0.3740 % 13.4326 13.3990 2,946,526,866.54
07/06/2567 13.3691 -0.0713|0.5305 % 13.3826 13.3490 2,937,996,357.32
06/06/2567 13.4404 +0.0078|0.0581 % 13.4539 13.4202 2,965,976,151.38
05/06/2567 13.4326 +0.1549|1.1666 % 13.4461 13.4125 2,964,483,428.60
04/06/2567 13.2777 0.0000|0.0000 % 13.2911 13.2578 2,923,035,880.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา