K-WORLDX
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7532 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04370.4501 %
ราคาขาย
9.7679 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7386 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,277,322,587.81 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 มกราคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker​
KWORLDX:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นทั่วโลก และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​  
นโยบายกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI (USD)
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : วันที่ 7 – 13 มกราคม 2563
Post-IPO : วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป​
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-WORLDX -2.47% 8.37% 27.76% N/A N/A N/A N/A -2.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.72% 8.81% 27.81% N/A N/A N/A N/A 0.72%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/09/2563 9.7532 +0.0437|0.4501 % 9.7679 9.7386 1,277,322,587.81
29/09/2563 9.7095 -0.0359|0.3684 % 9.7242 9.6949 1,271,133,565.96
28/09/2563 9.7454 +0.1572|1.6395 % 9.7601 9.7308 1,269,759,987.03
25/09/2563 9.5882 +0.1017|1.0720 % 9.6027 9.5738 1,253,315,675.64
24/09/2563 9.4865 +0.0052|0.0548 % 9.5008 9.4723 1,168,508,481.19
23/09/2563 9.4813 -0.1743|1.8052 % 9.4956 9.4671 1,167,893,025.57
22/09/2563 9.6556 +0.0488|0.5080 % 9.6702 9.6411 1,186,363,742.46
21/09/2563 9.6068 0.0000|0.0000 % 9.6213 9.5924 1,017,922,661.34

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา