K-WORLDX
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8033 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02360.2189 %
ราคาขาย
10.8142 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7871 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,418,257,775.62 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 มกราคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker​
KWORLDX:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นทั่วโลก และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​  
นโยบายกองทุน iShares MSCI ACWI ETF​ ​(กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI (USD)
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • ​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
   • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75​% (เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-WORLDX -17.86% -2.46% -6.21% -15.12% N/A N/A N/A 2.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -16.30% -1.95% -4.47% -13.84% N/A N/A N/A 5.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/11/2565 10.8033 +0.0236|0.2189 % 10.8142 10.7871 3,418,257,775.62
28/11/2565 10.7797 -0.1635|1.4941 % 10.7906 10.7635 3,424,736,118.02
25/11/2565 10.9432 -0.0124|0.1132 % 10.9542 10.9268 3,477,079,170.11
23/11/2565 10.9556 +0.0894|0.8227 % 10.9667 10.9392 3,518,050,551.22
22/11/2565 10.8662 +0.1279|1.1911 % 10.8772 10.8499 3,525,572,184.92
21/11/2565 10.7383 -0.0520|0.4819 % 10.7491 10.7222 3,485,755,885.00
18/11/2565 10.7903 +0.0240|0.2229 % 10.8012 10.7741 3,502,529,989.22
17/11/2565 10.7663 0.0000|0.0000 % 10.7772 10.7502 3,500,059,551.07

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา